شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

در این دوره به بررسی تمام کلمات و اصطلاحات فیلم پرداخته شده است. این دوره مناسب برای دانش آموزان در هر سطحی می باشد. در این دوره با استفاده ار دیکشنری بسیاری از اصطلاحات با جزییات بررسی شده است و مثال های متعددی برای دانش آموزان فراهم شده است. این دوره برای تقویت گرامر، دایره لغات، اسپیکینگ و لیسینینگ مناسب می باشد. 

درس 1 - درس اول
توضیحات درس 1 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 2 - درس دوم
توضیحات درس 2 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 3 - درس سوم
توضیحات درس 3 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 4 - درس چهارم
توضیحات درس 4 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 5 - درس پنجم
توضیحات درس 5 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 6 - درس ششم
توضیحات درس 6 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 7 - درس هفتم
توضیحات درس 7 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 8 - درس هشتم
توضیحات درس 8 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 9 - درس نهم
توضیحات درس 9 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 10 - درس دهم
توضیحات درس 10 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 11 - درس یازدهم
توضیحات درس 11 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 12 - درس دوازده
توضیحات درس 12 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 13 - درس سیزده
توضیحات درس 13 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 14 - درس چهارده
توضیحات درس 14 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 15 - درس پانزده
توضیحات درس 15 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 16 - درس شانزده
توضیحات درس 16 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 17 - درس هفده
توضیحات درس 17 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

درس 18 - درس هجده
توضیحات درس 18 :
تمام نکات تدریس شده در طول ویدئو اعم از لغات، اصطلاحات، کلمات و جملاتی که به عنوان مثال بیان می شوند را در دفتر یادداشت نوشته و حتما قبل از شروع هر درس آنها را دوره کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جاهای خالی را با یک کلمه مناسب با توجه به نکات تدریس شده در فیلم کامل کنید. توجه به حروف بزرگ و املا الزامیست. بعد از قبولی در امتحان درس بعدی به شکل خودکار برای شما فعال می گردد.

دوره های مرتبط
آموزش از طریق فیلم Wonder

آموزش از طریق فیلم Wonder

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...