شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

در این دوره اصول اولیه مربوط به رسیدن به سطح زبانی استاندارد و آمادگی برای آزمون های استاندارد در نظر گرفته شده است که شامل آشنایی با ساختار های Complex در زبان می باشد. مجموعه ای کامل از لغات کاربردی به در این کتاب آمادگی مطلوبی از سطح لغت را برای زبان آموزان فراهم می آورد. این دوره شامل 6 درس اول از کتاب American English file 2  است.  هر درس شامل 3 تا 4 ویدئو می باشد و در انتهای هر درس یک امتحان در نظر گرفته شده است. امکان دسترسی به مطالب دروس بعد منوط به انجام تکالیف و موفقیت در آزمون درس قبل خواهد بود.

درس 1 - Pre-intermediate - Unit 1, Part 1
توضیحات درس 1 :
معرفی و توصیف
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 1, Part 1

مشاهده تکلیف
درس 2 - Pre-intermediate - Unit 1, Part 2
توضیحات درس 2 :
Description = توصیف
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 1, Part 2

مشاهده تکلیف
درس 3 - Pre-intermediate - Unit 1, Part 3
توضیحات درس 3 :
Present continuous = حال استمراری
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 1, Part 3

مشاهده تکلیف
درس 4 - Pre-intermediate - Unit 1, Part 4
توضیحات درس 4 :
Practical English
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 1, Part 4

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 1 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 5 - Pre-intermediate - Unit 2, Part 1
توضیحات درس 5 :
توصیف سفر Simple Past
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 2, Part 1

مشاهده تکلیف
درس 6 - Pre-intermediate - Unit 2, Part 2
توضیحات درس 6 :
Was, were + verb + ing Narration = روایت و تعریف یک داستان یا اتفاق
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 2, Part 2

مشاهده تکلیف
درس 7 - Pre-intermediate - Unit 2, Part3
توضیحات درس 7 :
Connectors = کلماتی که بین جملات ارتباط معنایی بر قرار می کنند.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 2, Part3

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 2 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 8 - Pre-intermediate - Unit 3, Part1
توضیحات درس 8 :
Be (am, is, are) + going to + verb برای بیان یک برنامه مشخص و کار برنامه ریزی شده در آینده
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 3, Part1

مشاهده تکلیف
درس 9 - Pre-intermediate - Unit 3, Part 2
توضیحات درس 9 :
سال/روز/ماه →
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 3, Part 2

مشاهده تکلیف
درس 10 - Pre-intermediate - Unit 3, Part3
توضیحات درس 10 :
Relative pronoun = ضمیر ارتباطی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 3, Part 3

مشاهده تکلیف
درس 11 - Pre-intermediate - Unit 3, Part4
توضیحات درس 11 :
Practical English
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 3, Part 4

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 3 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 12 - Pre-intermediate - Unit 4, Part1
توضیحات درس 12 :
Present Perfect
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 4, Part1

مشاهده تکلیف
درس 13 - Pre-intermediate - Unit 4, Part 2
توضیحات درس 13 :
Fashion and Shopping
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 4, Part 2

مشاهده تکلیف
درس 14 - Pre-intermediate - Unit 4, Part 3
توضیحات درس 14 :
Something, anything, nothing
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 4, Part 3

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 4 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 15 - Pre-intermediate - Unit 5, Part1
توضیحات درس 15 :
Comparative adjectives صفات تفضیلی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 5, Part1

مشاهده تکلیف
درس 16 - Pre-intermediate - Unit 5, Part 2
توضیحات درس 16 :
Comparative
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 5, Part 2

مشاهده تکلیف
درس 17 - Pre-intermediate - Unit 5, Part 3
توضیحات درس 17 :
Superlative
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 5, Part 3

مشاهده تکلیف
درس 18 - Pre-intermediate - Unit 5, Part 4
توضیحات درس 18 :
Practical English
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 5, Part 4

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 5 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 19 - Pre-intermediate - Unit 6, Part1
توضیحات درس 19 :
Will → prediction Opposite verbs = افعال متضاد
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 6, Part1

مشاهده تکلیف
درس 20 - Pre-intermediate - Unit 6, Part 2
توضیحات درس 20 :
کاربرد های will
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 6, Part 2

مشاهده تکلیف
درس 21 - Pre-intermediate - Unit 6, Part 3
توضیحات درس 21 :
مرور زمان ها
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-intermediate - Unit 6, Part 3

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 6 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

امتحان- Progress Test Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل مرور مطالب 6 درس اول می باشد و به صورت چند گزینه ای و جای خالی ارائه شده است. در این آزمون سوالات در قالب Grammar و Vocabulary و همچنین Reading ارائه شده است.حداقل نمره قبولی 70 و 2 بار مجاز به شرکت در آزمون می باشید.

دوره های مرتبط
آموزش سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی - کتاب American English File 2 - بخش دوم

آموزش سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی - کتاب American English File 2 - بخش دوم

در این دوره اصول اولیه مربوط به رسیدن به سطح زبانی استاندارد و آمادگی برای آزمون های استاندارد در ...