شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
آموزش گرامر حال ساده در زبان انگلیسی
 

آموزش زبان انگلیسی بدون فهم از زمان ها، آموزشی ناقص است که در کوتاه مدت کمبودهای زبان آموز را مشخص می کند. زمان ها در گرامر زبان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردار هستند، که به یکی از این زمان ها در مطالب گذشته پرداختیم (آموزش گرامر زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی)، و امروز در مورد گرامر  گذشته ی ساده و نحوه ی استفاده از آن صحبت خواهیم کرد.

حال ساده

 

  • گرامر حال ساده یکی از زمان های زبان انگلیسی است که برای دلالت بر اعمالی که به صورت مرتب اتفاق می افتند، همواره صادق هستند و یا حقیقت و واقعیت محسوب می شوند به کار می رود. این زمان همچنین برای اشاره به عادات و سرگرمی ها نیز به کار می رود. توجه داشته باشید که زمان حال ساده به بازه زمانی خاصی اشاره نمی کند به این معنی که زمان مشخص یا معینی برای عمل یا حالت مورد نظر وجود ندارد. به عنوان مثال:

 

.She is a girl

 در این جمله کاملا واضح است که دختر بودن فرد ربطی به زمان خاصی ندارد و همواره صادق است.

Water freezes at 0 degrees centigrade

در جمله فوق اینکه آب در صفر درجه یخ می زند یک حقیقت است پس باید به شکل حال ساده بیان شود

.They go to the gym on Tuesdays

آنها سه شنبه ها باشگاه می روند. این جمله دلالت به عملی دارد که مرتب اتفاق می افتد و در عین حال یک سرگرمی نیز محسوب می شود.

.He smokes

جمله فوق به عنوان عادت در نظر گرفته می شود پس در نتیجه باید از حال ساده استفاده کرد.

 

  • توجه به این نکته ضروری است که فعل حال ساده در حالت سوم شخص مفرد حرف "S"  را به انتهای خود می چسباند. این یکی از مهمترین نکات در حال ساده محسوب می شود که بسیاری از زبان آموزان به دلیل توجه نکردن به آن موفق به استفاده صحیح از آن نمی شوند.

به عنوان مثال:

.She plays the piano

.He drinks a lot of water

.It gets cold in the winter

 

  • توجه داشته باشید که برای ساخت حالت منفی و سوالی حال ساده از (do, does) استفاده می شود. Does  مخصوص حالت سوم شخص مفرد می باشد و هنگامی که در جمله قرار می گیرد "S" سوم شخص را می دزدد. در واقع DOES  دزد "S" سوم شخص است و در هر جمله ای که استفاده شود باید فعل جمله بدون "S" به کار گرفته شود. به مثال های زیر توجه کنید.

?Does she want any friends

?He doesn't play the piano

?Do you need more time

?I don't eat fast food

همانطور که در مثال های بالا می بینید در جملاتی که "DOES" وجود دارد "S" سوم شخص حذف شده است و فعل به صورت ساده استفاده شده است.

 

  • نکته مهم دیگری که قابل ذکر می باشد این است که حال ساده معمولا با قیود تکرار به کار می رود و دلیل این امر هم ذات این فعل می باشد که به تکرار شدن یا نشدن اعمال اشاره می کند.

رایجترین قیود تکرار عبارتند از:

(always, usually, frequently, sometimes, rarely, seldom, never)

 

  • توجه داشته باشید که این قیود قبل از فعل اصلی جمله می آیند و در صورتی که فعل اصلی جمله (am, is, are, was, were) باشند بعد از این افعال در جمله قرار می گیرند.

به عنوان مثال:

.I always go to the gym on Thursdays

.I am never late for class

Present Simple

 

  • Present simple is used to refer to an action or state that is always true, a fact, a habit, a hobby or something that happens on a regular basis. We use this tense to talk about the action in general and there is no exact time reference for the action in this tense.

For example:

She is a girl. (It is crystal clear that in this sentence the fact that the person is a girl has got nothing to do with a certain time and is always true.)

Water freezes at 0 degrees centigrade. (In this sentence the fact that water has the ability to freeze at 0 degrees is always true so a present simple form must be used to express this matter.)

They go to the gym on Tuesdays. (In this sentence the fact that they go to the gym once a week is both a regular action and can also be considered as a habit so the present simple form must be used.)

He smokes. (In this sentence smoking is considered as a habit and therefore the present simple form is used to express the idea.)

 

  • One of the most important points about the present simple tense is the fact that in the third person singular form of the verb takes an "S" at the end of the verb and the form of the verb changes. This is very important for the English learner since most of the students easily ignore this fact and end up making grammatical errors while using the present simple form. Pay attention to the following examples.

 

She plays the piano.

He drinks a lot of water.

It gets cold in the winter.

 

  • Another point worth mentioning is the negative and question form of the present simple. In order to make a negative and question form "DO" or "DOES" has to be added to the verb and they appear before the verb in the sentence. But the point that should be borne in mind is that when "DOES" appears in a present simple sentence it steals away the third person "S" from the main verb and the verb will appear without the "S". this is very important since a great number of students tend to ignore this very important fact and end up using the verb incorrectly. Pay attention to the following examples:

 

Does she want any friends?

He doesn't play the piano.

Do you need more time?

I don't eat fast food.

 

As you can see in the sentences with "DOES" the main verb has lost its "S" and has appeared in the simple form.

 

  • Another interesting point is that the present simple verb usually takes an adverb of frequency. The adverb appears before the main verb unless the verb of the sentence is (am, is, are, was or were) in which case the verb appears after the aforementioned verbs. Please pay attention to the following examples.

 

I always go to the gym on Thursdays.

I am never late for class.

 

The most regular adverbs of frequency are (always, usually, frequently, sometimes, rarely, seldom, never)

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۴
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه