شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی
 

بارها به اهمیت زمان ها در آموزش زبان انگلیسی اشاره کرده ایم، و همینطور در بلاگ مطالب زیادی را به زمان ها اختصاص داده ایم، که می تونید از بخش مطالب بلاگ به آنها دسترسی داشته باشید.

 

  1. گذشته استمراری به عملی که در یک بازه در زمان گذشته انجام شده و تمام شده است دلالت دارد. توجه داشته باشید که وقتی ما از زمان گذشته استمراری برای اشاره به عمل استفاده می کنیم مدت زمان بازه معلوم نیست و نمی توان آن را مشخص کرد. در صورتی که نیاز به ذکر مدت زمانی که عمل در گذشته در حال انجام بوده است باشد باید از گذشته کامل استمراری استفاده کرد که در زمان مشخص به کاربرد این زمان و نحوه استفاده از آن به طور مبسوط خواهم پرداخت. توجه به این نکته نیز بسیار ضروری است که ما معمولا نمی توانیم از افعال حسی و افعالی که به حالت اشاره می کنند در این زمان استفاده کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I was sleeping.

I was living in Tehran at the time.

They were painting their house.

همانطور که میبینید در تمامی مثال های فوق عمل مورد نظر در گذسته در حال انجام بوده است و مدت زمان آن نیز نامشخص می باشد.

 

  1. برای ساختن این زمان از "was , were"  و فعل اصلی در حالت استمراری استفاده می شود. توجه داشته باشید که برای فاعل "I, He, She, It"  از کمک فعل "was"  و برای بقیه فاعل ها از کمک فعل "were"  استفاده می کنیم. در حالت منفی نیز کافیست منفی گر "not"  را به انتهای کمک فعل "was , were" در فعل اضافی کنیم.  در حالت سوالی نیز فقط کافیست جای فاعل و فعل کمکی را تغییر دهیم تا به جمله سوالی برسیم. به مثال های زیر توجه کنید.

 

I was listening to music.

She was playing a computer game.

They were walking in the park.

We were not leaving.

Were you cleaning the kitchen?

She wasn't planning on leaving so early.

 

  1. نکته دیگری که لازم به ذکر است این است که ما می توانیم فعل گذشته استمراری را با استفاده از فعل گذشته ساده قطع کنیم و یا به این نکته اشاره کنیم که عملی در هنگامی که عمل دیگری در زمان گذشته استمراری در حال انجام بوده است رخ داده است و این لزوما به آن معنی نیست که عمل گذشته استمراری متوقف شده یا به پایان رسیده است. به مثال های زیر توجه کنید.

 

I broke my leg while I was playing basketball.

در این مثال فرد بعد از شکسته شدن پایش دیگر قادر به ادامه بازی نبوده و عمل گذشته استمراری که همان بازی کردن بسکتبال بوده است به اتمام رسیده است.

 

Sorry, you called me while I was sleeping.

اما در مثال فوق شخص به تماس تلفنی پاسخ نداده است چون خواب بوده است. پس در این مثال عمل گذشته استمراری به اتمام نرسیده ولی عمل دیگری در آن زمان رخ داده است که با گذشته ساده به آن اشاره شده است.

 

  1. یکی دیگر از کاربردهای رایج زمان گذشته استمراری زمانی است که ما می خواهیم به این اشاره کنیم که چند عمل به صورت همزمان در گذشته در حال انجام بوده اند. این کاربرد در زمان حال استمراری هم وجود دارد که در درس مربوط به حال استمراری به طور مفصل به آن پرداخته شده است. به مثال های زیر توجه کنید.

 

I was listening to the radio and she was reading a book.

در مثال فوق دو عمل گوش دادن به رادیو و خواندن کتاب به طور همزمان در حال انجام بوده اند.

 

It was raining and a cool wind was blowing and I was sitting by the fire place and reading a book.

در مثال فوق نیز همانطور که میبینید یک صحنه به تصویر کشیده شده است که در واقع چند عمل همزمان در حال انجام بوده است.

 

Past Continuous

What is the past continuous form and when is it used in the English language?

 

  1. Past continuous refers to an action that has started and finished in the past and we can't specify the duration of the action meaning that we can't say how long it took. If we were to refer to the exact duration and how long it actually took we need to use the past perfect continuous which will be explained in detail in other lessons. The past continuous only refers to the duration of the action. Also note that the verbs of the senses and non-action verbs cannot be used in this form.

 

I was sleeping.

I was living in Tehran at the time.

They were painting their house.

 

  1. In order to make this tense we use "was or were" and the base form of the verb followed by "ing". In order to change the verb into negative all we need to do is add "not" after the auxiliary "was or were" and for the question form we have to change the place of the subject and the auxiliary in the sentence and we get the question form. It should also be mentioned that for the subjects "I, he, she and it" the auxiliary "was" is used and for the other subjects "were" is used as the auxiliary which appears before the main verb. Please pay attention to the following examples:

 

I was listening to music.

She was playing a computer game.

They were walking in the park.

We were not leaving.

Were you cleaning the kitchen?

She wasn't planning on leaving so early.

 

  1. Another usage of the past continuous is we can interrupt the verb using the past simple. This has two forms in one case the past continuous verb is terminated and the other form the past simple action has happened while the past continuous verb was in progress. Look at the following examples for further clarification.

 

I broke my leg while I was playing basketball.

In this example the action of playing basketball was terminated because the subject broke his leg while playing and could no longer continue the action of playing basketball.

 

Sorry, you called me while I was sleeping.

In this example the action of sleeping was not terminated but we know that the call was actually made while the subject was asleep therefore he or she was not able to take the call.

 

  1. Another usage of this tense is when we want to say that a number of actions were happening at the same time. The same usage also applies to the present continuous which has been explained in details in the section related to the present continuous. This usage is also referred to as illustration since a scene is being illustrated and a mental image is created in the listeners mind.  Please pay attention to the following examples:

 

I was listening to the radio and she was reading a book.

The two actions were happening at the same time.

 

It was raining and a cool wind was blowing and I was sitting by the fire place and reading a book.

In this example also a mental image is created where a series of actions are taking place in the past simultaneously.

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه