شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
آموزش گرامر گذشته ساده در زبان انگلیسی
 

آموزش گرامر گذشته ساده در زبان انگلیسی

گذشته ساده در زبان انگلیسی به چه معناست و چگونه استفاده می شود؟

گذشته ساده جزو زمان های بسیار ساده در زبان انگلیسی است ولی اکثر زبان آموزان در استفاده از این زمان دچار مشکل هستند و در نتیجه متاسفانه قادر به استفاده صحیح از این زمان نیستند. در این قسمت سعی خواهیم کرد که شما با فرم و کاربردهای این فعل در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شویم.

  1. گذشته ساده برای اشاره به عملی که در گذشته و در زمان مشخص انجام شده و تمام شده استفاده می شود. در هنگام استفاده از این زمان برای منفی و سوالی کردن فعل گذشته ساده باید از فعل کمکی "did" در حالت سوالی و "didn't" در حالت منفی استفاده شود. نکته مهم در مورد "did" که اکثر زبان آموزان از توجه به آن غفلت می کنند این است که در زمانی که جمله گذشته ساده در حالت منفی یا سوالی استفاده می شود و یا به بیان دیگر "did or didn't" در جمله ظاهر می شوند. فعل اصلی جمله در حالت ساده ظاهر می شود زیرا وجود این فعل کمکی در جمله برای گذشته کردن جمله کافیست. این مهمترین نکته در مورد گذشته ساده می باشد و رعایت کردن آن توسط زبان آموزان می تواند تمام مشکلات آنها در استفاده از این فعل را برطرف کند. به مثال های زیر توجه کنید.

I walked to school yesterday. = من دیروز پیاده به مدرسه رفتم.

She saw Ali last week. = اوعلی را هفته پیش دید.

They didn't call me last night. = آنها دیشب به من زنگ نزدند.

Did you buy the book? = آیا تو کتاب را خریدی؟

همانطور که در مثال های فوق می بینید در هنگامی که "did"  در جمله ظاهر می شود فعل اصلی به حالت ساده برمی گردد.

 

  1. نکته دیگر در مورد گذشته ساده این است که زمانی که ما بخواهیم به توالی در انجام اعمال در گذشته اشاره کنیم از این زمان استفاده می کنیم. به این معنی که ترتیب اتفاق افتادن افعال در جمله به ترتیب ظاهر شدن آنها در جمله می باشد. به مثال زیر توجه کنید.

She got up, took a shower, had breakfast, brushed her teeth, got dressed and went to work.

در جمله فوق شخص ابتدا از خواب بیدار شده و سپس دوش گرفته است و کارهای بعدی نیز به ترتیبی که در جمله ظاهر شده اند اتفاق افتاده اند.

 

Past Simple

What is the Past Simple tense and when is it used in English?

The past simple tense is by far one of the easiest tenses in the English language and mastering it is not that big a challenge but most of the students have a problem with this tense and it seems as if they cannot use the tense properly and correctly. In this section we will try to explain when and how to use this tense.

  1.  The past simple is used to refer to an action that started and finished in an exact time in the past. The action is finished. The point that is of utmost importance in this tense is when "did or didn't" is applied in a sentence in order to change the sentence into a question or negative form. Paying attention to this fact is very important that when any form of did appears in a past simple sentence the main verb changes back to its original form. This is the point that most English learners tend to ignore and therefore have problems while using the tense. Pay attention to the following examples.

I walked to school yesterday.

She saw Ali last week.

They didn't call me last night.

Did you buy the book?

 

As you can see in the examples the verb takes its original form when did or didn't is applied in the sentence.

 

  1. The second thing that has to be taken into account is the fact that when we want to show that a series of actions have happened consecutively in the past we usually use the past simple form. Meaning that if we want to show the order in which a series of actions took place we use this tense and the actions actually happen in the order they appear in the sentence.

 

She got up, took a shower, had breakfast, brushed her teeth, got dressed and went to work.

 

As you can see in the example above the subject first got up and then performed the following actions in order.

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه