شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
تفاوت معنایی بین 2 حرف اضافه about و on
 

وقتی می خواهیم در زبان انگلیسی بگوییم در مورد، اولین کلمه ای که به ذهن می رسد about می باشد . اما همانطور که می دانید حروف اضافه در زبان انگلیسی بسیار پر تعداد تر از about  می باشند و در این بخش می خواهیم به بر خی از این تفاوت ها بپر دازیم. به دو ممثال زیر توجه کنید.

I read a book about history.

I read a book on history.

آیا تفاوت معنایی بین 2 حرف اضافه about  و on وجود دارد؟

در این 2 جمله این دو حرف اضافه بین معنای 2 جمله تفاوت ایجاد می کند به این ترتیب که about یعنی اینکه کتاب تاریخ یک کتاب کاملا عمومی و ساده می باشد وبرای متخصصین تاریخ توسط متخصصین نوسته نشده است. اما در جمله دوم که از حرف اضافه on استفاده شده است به یک کتاب کاملا علمی و تخصصی اشاره می کند. به دو مثال دیگر توجه کنید و به تفاوت آنها فکر کنید.

My friend and I had a great conversation about money.

My friend and I attended a lecture on economics.

در مثال اول یک مکالمه کاملا دوستانه در مورد پول وجود داشته است اما در مثال دوم سخنرانی تخصصی و حرفه ای در مورد اقتصاد رخ داده است.

یک ساختار بسیار پر تکرار در زبان انگلیسی وجود دارد که با about ساخته می شود ولی به هیچ عنوان هیچ شباهت معنایی به معنی "در مورد" ندارد. به این مثال توجه کنید:

He is about to get angry.

این ساختار به این معنی است که یک اتفاق به زودی خواهد افتاد. پس معنی مثال بالا می شود: او کم مانده عصبانی شود. همانطور که در ترجمه متوجه شدید این ساختار در فارسی کم مانده تر جمه می شود. به این ساختار توجه کنید:

Subject + be + about + to + verb

I am about to leave.

همانطور که در ساختار ملاحظه می کنید می توان این ساختار را در زمان گذشته یا آینده هم استفاده کرد.

He was about to cause an accident.

البته نکته مهم در این مورد این می باشد که هر چند از لحاظ گرامری می توان این ساختار را در زمان آینده استفاده کرد ولی این استفاده چندان مصطلح نیست.

با اضافه کردن not  به ابتدای این ساختار می توان معنی آن را به بی تمایل بودن تغییر داد. به این مثال که به آن not اضافه شده است توجه کنید.

I am not about to buy that car.

 

Prepositions play an important role in English language and sometimes the differences between them are minute. Here we will discuss the differences between about and on and then another structure using about will be introduced.

Pay attention to the following examples and try to guess the difference between on and about.

I read a book about history.

I read a book on history.

When about is used, it means that the matter was a general one rather than involving technical information. The first example means that the book which was about history was written for laymen maybe by another layman. However, when on is used, it means that the matter at hand involves expert information. Therefore, the book in the second example is most probably written by a historian for people who are most probably experts in the field

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه