شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
چه زمانی باید به یک فعل در زبان انگلیسی ing بدهیم؟
 

چه زمانی باید به یک فعل در زبان انگلیسی ing بدهیم؟

در زبان انگلیسی افعال در 3 حالت همیشه با ing ظاهر می شوند که هر 3 حالت را در این بخش یاد خواهیم گرفت. البته این 3 حالت زمان ها را در بر نمی گیرند.

1. بعد از حروف اضافه افعال همیشه با ing می آیند. به مثال زیر توجه کنید.

After working hard for some years he finally gave up.

After یک حرف اضافه می باشد و فعلی که بعد ان آمده است یعنی work باید با ing باشد در غیر این صورت کل جمله غلط است. نکته ای که در اینجا برای بار چندم تکرار می کنم این است که حذف یک کلمه کوچک و یا حتی سه حرف ing از یک جمله می تواند تمام جمله را به یک جمله غلط تبدیل کند. پس باید همیشه به جزئیات و نکات ریز دقت کنیم.

 

2. اگر یک فعل در ابتدای جمله بیاید و معنای مصدر داشته باشد همیشه ing می گیرد. به مثال زیر توجه کنید.

Example: Watching movies is always enjoyable.

همانطور که از معنی این جمله مشخص است watching یعنی تماشا کردن که معنی مصدری دارد و مسلما بدون ing تمام جمله اشتباه است. حالا اگر معنی مصدری نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ اگر فعلی در اول جمله با معنای بیان هدف آمده باشد ing  نمی گیرد و با To  ظاهر می شود. به این مثال توجه کنید.

 Example: To watch movies you need to have a TV.

در این مثال To watch یعنی برای تماشای فیلم و هدفی بیان می شود بنابراین watch  به جای ing ، To می گیرد. پس اگر خواستیم از فعلی در ابتدای جمله استفاده کنیم باید به تفاوت معنایی و گرامری توجه کنیم.

3. در زبان انگلیسی استفاده از 2 فعل پشت سر هم بسیار رایج است. افعال به سه حالت مختلف بعد از یکدیگر ظاهر می شوند که یکی از آنها ing  می باشد. وقتی دو فعل پشت سر هم ظاهر می شوند ، فعل دوم یا با to  می آید ، یا با ing و یا ساده و این فقط بستگی به فعل اول دارد و کاملا حفظی می باشد و از هیچ قانونی طبعیت نمی کند. در اینجا با برخی از افعالی که فعل بعدی آنها با ing  می آید آشنا می شویم:

Avoid, like, love, dislike, hate, postpone, forgive, consider, delay, finish, enjoy, keep

مسلما این لیست کامل نیست ولی پر تکرارترین افعالی هستند فعل بعدی آنها باید با ing ظاهر شود. به مثال های زیر توجه کنید.

Example: I avoid smoking.

I like listening to music.

I enjoy watching movies.

In three different conditions verbs in the English language must be followed by an ing and all these conditions will be discussed here at length.

1. When a verb follows a proposition it must be followed by an ing. Pay attention to the following example:

After walking for hours, he went back home.

2. When we want to put a verb at the beginning of a sentence it is usually followed by an ing. For instance:

Driving in traffic can be very boring.

However, there is an exception to the above-mentioned rule. If you want to put a verb at the beginning of a sentence which is to express a purpose it should be accompanied by a to. Pay attention to the following example:

To pass this test, you need to study hard.

Here a purpose is being discussed and the purpose is passing the test so it is accompanied by a to.

3. In the English language it is very common for two verbs to follow each other in which case the second verb is either accompanied by an ing, a to, or simply without any of them depending on the first verb. In other words, the choice among these three conditions only depends on the first verb and all these verbs should be memorized. A short list of such verbs is provided here. Needless to say, this list is not complete.

Avoid, like, love, dislike, hate, postpone, forgive, consider, delay, finish, enjoy, keep

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۶
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه